================================= watercolour ======================== Andres Arias: Lion paseando